درباره مجموعه گیس بانو

About Gisbano

فروشگاه اینترنتی گیس بانو به عنوان بزرگترین فروشگاه تخصصی مو در ایران در سال 1395 کار خود را به صورت حضوری در بازار بزرگ تهران شروع کرد و با واردات و توزیع انواع محصولات آرایشی و بهداشتی مو از برندهای معروف کار خود را ادامه داد. این شرکت زیبایی در سال 1400 با ورود ساخت وبسایت رسمی خود وارد حوزه بازاریابی دیجیتال شد تا بتواند کالاهای اصلی و اورجینال را به کاربران و مشتریان عزیز خود به فروش برسانند. 

Gisbano Shop is the largest specialized hair store in Iran, Our Business was started on 2015 in Tehran Grand Bazaar and continued its work by importing and distributing all kinds of hair cosmetics and hygiene products from famous brands.

راه های ارتباطی